การดูดซับความร้อนของมหาสมุทรต่อภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยน แปลงจากภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตมหาสมุทร  ความรู้เกี่ยวกับการดูดสะสมความร้อนของมหาสมุทรเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วย ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ที่ผ่านมาได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มทั่วโลกพยายามทำการศึกษาผลการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรซึ่งมีความแปรปรวนของผลในแต่ละปี  อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้นแสดงภาพรวมที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของมหาสมุทรไปในทิศทางเดียวกัน  จากผลการศึกษาต่างๆ ของนักวิจัยหลากหลายกลุ่มที่ทำการเก็บข้อมูลยาวนานถึง 16 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง ปี ค.ศ. 2008  แสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลชั้นบน (ความลึกน้อยกว่า 700 เมตร) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

upper ocean heat content anomaly

กราฟที่ 1 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลชั้นบน (0 - 700 เมตร) ที่ได้จากนักวิจัยหลายกลุ่ม (ภาพจาก Lyman, 2010)

 

ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยฮาวายและศูนย์วิจัยสภาพแวดล้อมทางทะเลแปซิฟิกในรัฐซีแอตเทิล John M. Lyman  ได้นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาสรุปใหม่เพื่อลดค่าแปรปรวนจากการเก็บข้อมูลที่ แตกต่าง ดังกราฟที่ 2 เส้นกราฟสีดำแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดซึ่งแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิ 

upper ocean heat content anomaly

กราฟที่ 2 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลชั้นบน(0 - 700 เมตร) ที่ได้จากนักวิจัยหลายกลุ่ม และเส้นค่าเฉลี่ยสีดำของ Lyman (ภาพจาก Lyman, 2010)

 

Von Schuckmann จากฝรั่งเศสได้คำนวณค่าความร้อนของน้ำทะเลในระดับความลึก 2000 เมตร โดยทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ดังแสดงในกราฟที่ 3  โดยเส้นกราฟสีฟ้าแสดงความร้อนของน้ำทะเลในระดับความลึก 2000 เมตร เส้นกราฟสีดำแสดงค่าเฉลี่ยน้ำทะเลชั้นบนของ Lyman และเส้นกราฟสีชมพูเข้มคือความร้อนค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ทั่วทั้งโลก  ข้อสรุปนี้ชี้ให้เห็นว่า การดูดซับความร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งโลกนั้นเกิดขึ้นในระดับที่แตกต่าง กัน จากข้อมูลพบว่า ความร้อนส่วนมากเก็บสะสมในน้ำทะเลระดับชั้นที่ลึกกว่า 700 เมตร และการดูดซับความร้อนของน้ำทะเลมีอัตรา 0.77 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยพื้นที่ทั่วทั้งโลกซึ่งอยู่ในระดับ 0.54 วัตต์/ตารางเมตร

 

upper ocean heat content compared with ocean heat to 2000 metres

 

กราฟที่ 3 เส้นกราฟสีดำแสดงค่าเฉลี่ยของ Lyman  เส้นกราฟสีชมพูแสดงค่าเฉลี่ยความร้อนทั่วโลก และค่าความร้อนที่เกิดขึ้นในระดับลึกกว่า 2000 เมตร ของ Von Schuckmann แสดงโดยเส้นกราฟสีฟ้า (ภาพจาก Trenberth, 2010)

ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่สำรวจได้จะแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลในปัจจุบันชะลอลงกว่าเมื่อ 16 ปีที่ผ่าน แต่ยังคงมีการดูดซับความร้อนจำนวนมากในมหาสมุทร

CCKM เป็นเพียงสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูลดังกล่าว หรือพาดพิงถึงบุคคลใด  (บทความจาก skeptical science)

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.skepticalscience.com/robust-warming-of-the-global-upper-ocean.html

เอกสารอ้างอิง

1. John m. lyman, et al. 2010, robust warming of the global upper ocean, nature, vol 465|20, p. 334 -337

2. K. von schuckmann, f. gaillard, p.-y. le traon, 2009, global hydrographic variability patterns during 2003-2008,  journal of geophysical research, vol. 114, c09007, 17 pp., 2009

3. Kevin e. trenberth, 2010, the ocean is warming, isn't it?, nature, vol 465|20, p. 304