อุตสาหกรรม : Industry

ด้านมืดของ “พลังงานสีเขียว”

"เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์" ถือเป็นบริษัทแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการซื้อขายสิทธิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism) โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของเอ.ที.ไบโอพาวเวอร์เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลาย แห่งที่เปิดดำเนินการในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ไทยกำลังเดินตามกระแสโลกในด้านการลดการพึ่งพา พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันและซากดึกดำบรรพ์อื่นๆ 

"เป็นเรื่องดีที่ไทยจะใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่มา จากชีวมวลซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในประเทศ แต่รัฐบาลจะต้องดูแลให้นักลงทุนในกิจการดังกล่าวดำเนินการอย่างมีความรับผิด ชอบด้วย" เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้ารูปแบบ ดังกล่าวเริ่มกระจายไปเกือบทั่วประเทศ นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ประเมินไว้ว่ามีการประท้วงต่อต้านโครงการพลังงานชีวมวลอย่างกว้างขวางหรือ อย่างน้อยในไม่ต่ำกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศดังจะเห็นได้จากการที่ชาวบ้านในหลายจังหวัดเริ่มออกมาต่อ ต้านโครงการลักษณะดังกล่าวกันแล้ว

วิถีกิน-อยู่...เปลี่ยนโลก (ได้)

การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและต่อสังคมโลก อย่างแค่การกินอาหารให้เป็นเพียงเรื่องเดียว กินให้เป็นคือกินให้ถูกต้อง ไม่ใช่กินให้ถูกใจ หรือกินให้ถูกลิ้น เพราะลิ้นคนเรายาวแค่ 10 ซม. แต่สามารถสะกดเราให้ติดอยู่ใต้อำนาจมันได้ ถ้าเรามีสติในการกินเพียงเพื่อ ให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ เราก็ไม่ต้องกินมากนัก ทรัพยากรก็จะมีเหลือพอสำหรับประชากรโลก

หัวใจสำคัญของความคิดก็คือการพัฒนาที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการ เพิ่มการผลิต เพิ่มการกินการใช้ทรัพยากร เป็นหนทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่นานทรัพยากรในโลกก็ต้องหมด การเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นสินค้าแทนที่จะคิดเป็นต้นทุนก็เป็นการถลุง ทำลายอนาคตของโลก น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีจำกัด ถ้าใช้กันไม่ยั้งก็จะหมดใน 40 ปี แล้วจากนั้นมนุษย์ก็จะต้องกลับมาปรับตัวย้อนสู่ยุคที่ยากลำบากยิ่งกว่ายุค โบราณ

เราจะช่วยบรรเทา "โลกร้อน" ได้อย่างไรบ้าง

เมื่อปี 2543 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์หนัก 340.7 ล้านตัน เป็นอันดับที่ 29 ของโลก และเพิ่มขึ้นเป็น 366.6 ล้านต้นในปี 2548 เป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของโลก นอกจากนี้ อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประชากรของไทยเพิ่มขึ้นจาก 5.6 ตันต่อปี เป็น 5.8 ตันต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน (ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของโลกลดลงจาก 6.9 เป็น 6.0 ตันต่อปี)

ประเทศไทยนอกจากจะมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลกแล้ว ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน ได้แก่ ภาวะแห้งแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรลดลงโดยเฉพาะข้าวการสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์บางชนิดที่ ไม่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกลับมาของโรคบางชนิดที่มียุงเป็นพาหนะ เป็นต้น

ประเทศไทยควรจะทำอย่างไรและเมื่อใด เพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อนในอนาคต

“Green Energy Camp”... ค่ายอัจฉริยะพิทักษ์โลก

"วิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ต้องแก้จากตัวบุคคล ดังนั้นหากเยาวชนมีนิสัยรู้รักษ์พลังงานตั้งแต่วัยเยาว์ ก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะพลิกชะตากรรมของโลกในอนาคต" ...แนวคิดดีๆ ที่นำมาสู่การจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน "Green Energy Camp"... ค่ายอัจฉริยะพิทักษ์โลก โดยบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

"น้องฝ้าย" หรือ นางสาวศศิธร บูรณะศรีเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน จึงมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ทราบข้อมูลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากที่ เคยรู้ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน ที่หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1 องศาเซลเซียส ก็ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกได้แล้ว จากข้อมูลนี้ทำให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองว่าจะมีส่วนช่วยโลกได้อย่างไร บ้าง โดยสิ่งที่คิดว่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเองตั้งแต่วันนี้ คือ เวลาใช้ไฟใช้น้ำก็ต้องปิดทันที ใช้ไฟเท่าที่จำเป็น และบอกต่อกับเพื่อนๆ ว่าพวกเราสามารถ..ช่วยโลก ด้วยการสร้างวินัยการใช้พลังงานง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวเราค่ะ

ทางเลือกนิวเคลียร์ไม่ได้สะอาดเหมือนภาพที่วาด

ประเทศไทยมีแผนจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์ นี่เป็นเรื่องที่พอรู้กันอยู่ งบประมาณที่ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อนุมัติไว้เมื่อหลายรัฐบาลก่อนเป็นเงินกว่าพันล้านบาท เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องแปลกใจที่จะเห็นโฆษณาเพื่อชวนให้เชื่อผ่านทาง โทรทัศน์อยู่เนืองๆ

ทำนายไว้ล่วงหน้าได้เลยว่า เมื่อใดที่โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างจริงจัง สังคมไทยจะเดินเข้าสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงอีกครั้ง เพราะปัญหาโลกแตกของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือปัญหา "ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หลังบ้านฉัน" นั่นเอง

Our Choice ของ "อัล กอร์" ปฏิบัติการกู้โลกร้อน

Our Choice ของ "อัล กอร์" ปฏิบัติการกู้โลกร้อน

โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ siripong@kidtalentz.com

หลังจากหนังสือ "โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง" หรือ "อินคอนวีเนียน ทรูธ" ของ อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ออกมาเมื่อราวสามปีก่อน พร้อมไปกับการรณรงค์อย่างมีประสิทธิผล ปลุกกระแสความตื่นตัวไปทั่วโลก แม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงที่อย่างน้อยก็ยังรู้จักคำว่า "โลกร้อน" ในที่สุด กอร์ก็เดินหน้าไปอีกขั้นด้วยหนังสือเล่มใหม่ที่หากเป็นไปตามแผนน่าจะเปิดตัว เดือนพฤศจิกายนนี้ในฉบับภาษาอังกฤษ

เชียงใหม่ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง: หนทางสู่เมืองยั่งยืน

ชาวเชียงใหม่ตื่นตัวสุดๆ จัดเวทีสาธารณะส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนช่วยโลกร้อน วันที่ 26 กันยาที่จะถึงนี้ ภายใต้แนวคิด "หากไม่มีการเริ่มลงมือทำอะไรก่อนปี 2555 ก็จะสายเกินแก้ ผลจากสิ่งที่เราทำใน 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเรา นี่คือช่วงเวลาที่พวกเราต้องตัดสินใจ" ที่กล่าวโดย ราเชนดรา ปาจาอุรี, ประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลร่วมกับอดีตรองปธน.อัลกอร์ แห่งสหรัฐฯ

นับเป็นการตื่นตัวที่น่าชี่นชม หากเชียงใหม่มีรูปธรรมของการจัดการเมืองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริง ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพลเมืองท้องถิ่นก้าวหน้ากว่ารัฐบาลกลางใน เรื่องวิสัยทัศน์ที่รับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน คล้ายกับในสหรัฐที่รัฐบาลท้องถิ่นของหลายๆรัฐ เช่นแคลิฟอเนียร์ และโอเรกอน มีแผนการใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่รอให้รัฐบาลกลางกำหนด เป็นนโยบายระดับชาติก่อนในเรื่องการลดโลกร้อน

รมต. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เปิดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันน่าจะเริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะความต้อง การการบริโภคน้ำมัน พลังงานทดแทนกลายเป็นทางเลือกสำคัญ "มติชน" ได้สัมภาษณ์ "นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ และแนวทางการทำให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ทางด้านพลังงานทดแทน

โลกร้อน ตัวเลข วิกฤต และโอกาส

แม้ว่าในด้านการเจรจา ไทยอาจบอกได้ว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่ควรมีพันธกรณี แต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐควรต้องเริ่มเตรียมการพิจารณาว่า ถ้าไทยจะร่วมลดก๊าซเรือนกระจก (ไม่ว่าจะโดยการถูกบังคับด้วยพันธกรณี หรือโดยการสมัครใจผ่านการขายคาร์บอนเครดิตหรือกลไกอื่นๆ) เราจะมีมาตรการและนโยบายการดำเนินงานในประเทศอย่างไร ส่วนภาคเอกชนก็คงต้องเริ่มพิจารณาเช่นกันว่า มีทางเลือกหรือมีโอกาสเสริมสร้างทางเลือกการลดก๊าซอะไรได้บ้าง รวมทั้งพิจารณาว่า แผนการลงทุนต่างๆ ที่วางแผนไว้นั้น ควรจะต้องปรับปรุงหรือไม่/อย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง นี้

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่าไทยอยู่มีโอกาสสร้างความได้เปรียบ (โดยเปรียบเทียบ) จากการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น